top of page

Rezultate

Rezultatele proiectului ” Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” (cod SIPOCA/MySMIS2014+ 998/151508), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 implementat de Federația Sindicatelor Libere și Independente ”Petrol-Energie” implementează, în perioada 1 august 2022 – 31 iulie 2023

A1 - ”Proceduri, instrumente și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării durabile la nivelul municipiului Ploiești și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice”

În cadrul acestei activități, am desfășurat:

 • un Studiu privind posibilitățile de de susținere și promovare a dezvoltării durabile la nivelul municipiului Ploiești, precum și modalitățile de implicare și interacțiune a actorilor societății civile cu autoritatea publică. 

 • un Sondaj de opinie care a urmărit  gradul de satisfacție al ONG-urilor, partenerilor sociali și cetățenilor privitor la reflectarea nevoilor comunității în politicile publice și proiectele de dezvoltare locală, precum și modalitățile de implicare, dialog și cooperare pentru a fi mai activi în promovarea dezvoltării locale durabile. Am folosit la acest sondaj un chestionar standardizat, distribuit electronic

 • am organizat 4 focus-grupuri, unul cu ONG-uri, unul cu Parteneri sociali, unul cu cetățeni și al patrulea cu autorități locale, la fiecare dintre acestea abordând spre discuție aceleași trei teme:                                                                                                                       (a) nivelul în care nevoile comunității municipiului Ploiești se regăsesc în politicile publice și în proiectele de dezvoltare locală ale orașului;                                                                                                                                                                                             (b) gradul în care partenerii sociali, ONG-urile din municipiu și cetățenii rezidenți au fost implicati în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local;                                                                                                                                                                         (c) care sunt mecanismele de implicare, dialog și cooperare cu autoritatea publică din municipiul Ploiești pe care și le-ar dori funcționale, pentru a fi mai activi și a se implica mai mult în formularea și promovarea dezvoltării la nivelul municipiului.

 • am organizat 2 consultări publice în scopul colectării opiniilor referitoare la capacitatea, mecanismele și instrumentele de implicare ale ONG-urilor și partenerilor sociali în formularea și promovarea dezvoltării la nivelul municipiului Ploiești.

     Informațiile acumulate în urma acestor activități au stat la baza elaborării unui Ghid de bune practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind implicarea acestora în formularea și promovarea de politici publice și promovarea dezvoltării locale durabile. (Ghid de bune practici)

A2 - Instruirea și formarea personalului din ONG-uri, parteneri sociali și din cadrul autorităților locale pentru dezvoltarea capacității organizaționale pentru implicare în dezvoltarea locală

Au fost organizat 11 sesiuni de instruire, în perioada decembrie 2022 – iulie 2023, sesiuni la care au participat 146 de persoane, unele dintre acestea la mai mult de o singură sesiune. 

În cadrul fiecărei sesiuni de formare a existat o temă de discuție privind promovarea egalității de șanse, a nediscriminării în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârsta, orientare sexuală etc. Totodata, fiecare sesiune de formare a cuprins și o temă de discuție privind dezvoltarea durabilă locală și națională, importanța protecției mediului, problemele de mediu și impactul asupra schimbărilor climatice.

 

La finalul fiecarei activități din cadrul programului de formare, participanții au susținut în test, în urma promovării obținând Diplome de participare. 

 

Tematicile de formare au fost: 

 

 “Legislație națională și internațională privind transparența decizională, consultare publică, dialog social și drepturile omului” – în cadrul acestui curs participanții s-au familiarizat cu legislația specifică din domeniile menționate, aplicabilitate și impact asupra activității partenerilor sociali, a ONG-urilor și a altor actori sociali activi la nivelul comunităților. Au avut loc 2 sesiuni de curs, în lunile februarie și martie 2023, participând în total 30 de persoane 

(Curriculum curs Legislatie transparenta)

(Suport de curs_Legislatie nationala si internationala privind transparenta decizionala)

 “Tehnici de relaționare. Specificul comunicării în grupuri mari și mici” – o sesiune de curs, în cadrul căreia cei 16 participanți și-au consolidat competențele în ceea ce privește comunicarea interpersonală, cu scopul de a gestiona o mai bună interacțiune între diferitele grupuri din cadrul comunității, adaptat la dimensiunea acestor grupuri, crescând astfel eficiența lanțului de comunicare și o penetrare mai bună a cerințelor și nevoilor ONG-urilor și partenerilor sociali legate de participarea la dezvoltarea municipiului Ploiești.

(Curiculum curs Th. de relationare. Com. in grupuri mari si mici)

(Suport de curs Th. de relationare. Com. in grupuri mari si mici)

“Planificare strategică pentru dezvoltare locală sustenabilă” – 2 sesiuni de cursuri, în cadrul cărora participanții au descoperit de ce o bună planificare strategică conduce la performanțe ale comunității, au dobândit cunoștințe si abilități noi de analiză strategică, și au realizat importanța de a gândi strategic dezvoltarea locală, direcția pe termen mediu și lung, precum și resursele și capacitățile ONG-urilor, partenerilor sociali și a comunității în general, de a participa la dezvoltarea locală. Au participat în total 24 de persoane.

(Curriculum curs Planificare strategica)

(Suport de curs Planificare strategica)

“Responsabilitate socială și civică” – o sesiune de curs, în cadrul căreia  celor 18 participanți li s-a configurat ideea de responsabilitate în general, de responsabilitate socială și civică în particular și efectele generalizate ale acestora. S-au prezentat concepte precum: responsabilitatea individuală și socială, relația cu ceilalți, libertatea de acțiune, conviețuirea socială, comportament etic etc.

(Curriculum curs Responsabilitate Sociala si Civica)

(Suport curs Responsabilitate Sociala si Civica)

”Tehnici de argumentare și dezbatere” – 2 workshop-uri, în care participanții s-au familiarizat cu instrumente specifice dezbaterilor, au înțeles importanța construirii unui discurs coerent, logic și adaptat nevoilor audienței. Totodată, s-a evidențiat importanța construirii unei argumentări corecte în comunicarea cu organizațiile societății civile și autoritățile publice. Numărul total de participanția la cele două sesiuni a fost de 27.

(Curiculum workshop Tehnici de argumentare si dezbatere)

(Suport workshop Tehnici de argumentare si dezbatere)

 “Facilități de relaționare cu cetățenii, oferite de mediul online” - 3 seminarii în cadrul cărora  participanții au dobândit cunoștințe și abilități noi privind avantajele și dezavantajele utilizării diverselor instrumente de comunicare online în relația cu cetățenii și cu instituțiile publice locale: site, rețele de socializare, platforme de comunicare etc. Au participat 31 de personae la aceste seminarii.

(Curriculum seminar Facilitati comunicare online)

(Suport Seminar_Facilitati de relationare cu cetatenii, oferite de mediul online)

A 3 - ”Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul municipiului Ploiești prin dialog social și civic” 

A 3 - ”Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul municipiului Ploiești prin dialog social și civic” 

 • am creat un cadru general de funcționare și promovare a constituirii unui Consiliu Consultativ Cetățenesc pentru Dezvoltare Locală (CCC-DL) care reprezintă un mecanism de participare cetățenească, de interes local, fără personalitate juridică, creat în scopul creșterii transparenței decizionale a UAT și monitorizării gradului de implicare a organizațiilor societății civile care decid să facă parte din această structură în formularea și promovarea politicilor de dezvoltare locală specifice municipiului Ploiești 

 

 • am inițiat un grup de lucru, format din experți ai echipei de implementare a proiectului și reprezentanți ai entităților cu interes în dezvoltarea locală a municipiului Ploiesti, care a avut în perioada decembrie 2022-iulie 2023 patru întâlniri periodice de lucru, în care au fost proiectate principiile și procedurile generale de funcționare a CCC-DL, rezultând un model de Acord de CCC- Acest grup de lucru va mai avea minim 2 întâlniri și în următoarele 6 luni de la finalizarea proiectului.                                                                                          (ROF CCC-DL Ploiesti)

 • semnarea unor acorduri de parteneriat intre ONG-uri/parteneri sociali si autoritatea locala, altele decat Acordul de PDL 

 • am constituit o rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alți actori ai societății civile https://www.fslipetrolenergie.org/reteapartenerifslipoca

 • pe site-ul FSLI în secțiunea dedicată Proiectului am constituit și o secțiune destinată Rețelei locale, în care postăm și actualizăm periodic informații referitoare la: acordurile de parteneriat încheiate, proiectele de dezvoltare locală, sugestiile, observațiile și propunerile colectate de la membrii Rețelei locale și modalitățile în care acestea sunt integrate de autoritatea locală în proiectele de dezvoltare a municipiului. (https://www.fslipetrolenergie.org/reteapartenerifslipoca)

A5 - ”Activități de informare și comunicare”

 • pe site-ul FSLI “Petrol-Energie” am construit o secțiune destinată proiectului https://www.fslipetrolenergie.org/proiectpoca - unde am postat periodic informații legate de proiect, scop, obiective specifice, rezultate, durată, comunicate de presă, anunțuri, relatări despre activitățile desfășurate, foto de la evenimente, cursuri, semnare de parteneriate, rapoarte, rezultate atinse in cadrul proiectului, precum și o sectiune destinată Rețelei locale (https://www.fslipetrolenergie.org/reteapartenerifslipoca)

 

 • avem 2 comunicate de presă: 

 1. https://www.agerpres.ro/ots/2022/08/31/comunicat-de-presa--647973

 2. https://www.ziarulincomod.ro/fsli-petrol-energie-aduce-fonduri-europene-la-ploiesti-proiectul-se-adreseaza-societatii-civile/?fbclid=IwAR3M9UisWjRP4-kafQ5xFrn5bB-4p7gcPqYOAtoURvx-zvyUY8eAkwChvcA

 

 

     (Ploiești My City App)

Activitățile proiectului s-au derulat cu respectarea principiilor egalității între femei și bărbați în orice context și formă, precum și a nediscriminării.

Procesul de selectie al Grupului Țintă și participarea la activitățile de instruire, participarea la grupurile de lucru, sesiunile de consultare publică, focus-grupurile, participarea la evenimente, constituirea Rețelei locale si acordurile de parteneriat participarea la evenimente au respectat aceste principii, neexistând nicio discriminare între participanți în ceea ce privește genul, rasa, originea etnică, religia, vârsta, orientarea sexuală sau handicapul. De asemenea, activitățile de formare au avut câte o sectiune special alocată discutării modului de respectare și aplicare a principiilor egalității de gen și nediscriminării.

De asemenea, la fiecare sesiune de instruire și eveniment s-a făcut referire și s-au prezentat Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

(Teme orizontale)

Sustenabilitate

PERIOADA DE SUSTENABILITATE ASUMATĂ: 6 luni (1 august 2023 – 31 ianuarie 2024)

 

Pe parcursul proiectului am urmărit consolidarea capacității FSLI „Petrol - Energie” de implicare în formularea și promovarea dezvoltării locale, atât prin extinderea ariei de intervenție cât și prin îmbunătățirea culturii dialogului social și a cunoștințelor grupului țintă.

Am militat pentru dezvoltarea locală atât prin crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local prin dialog social și civic, am dezvoltat un cadru general

de funcționare a unui Consiliu Consultativ Cetățenesc de Dezvoltare Locala (CCC-DL), o rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alți actori ai societății civile și Acorduri de tip PDL.

Ținând cont de contextul financiar, economic și social, atât la nivel național cât și local, am dezvoltat parteneriate între parteneri sociali vizând implicarea în susținerea și promovarea activităților unor proiecte concrete de dezvoltare locală ale Primăriei Ploiești, cum ar fi dezvoltarea unei infrastructuri spitalicești publice și de asemenea participarea la cursurile desfășurate în cadrul proiectului ai unor angajați ai Primăriei. În același timp, am susținut și promovat inițiativele autorității locale din municipiul Ploiești de de dezvoltare a unor parteneriate de dezvoltare locală precum cele încheiate cu cele două instituții publice sanitare din municipiu.

 

În perioada de sustenabilitate, beneficiarul proiectului - FSLI ”PETROL – ENERGIE” - și-a asumat prin Cererea de finanțare și a realizat următorii indicatori și următoarele activități:

 

5S21 – 1 Parteneriat între ONG/parteneri sociali și autorități locale care este funcțional le șase luni după finalizarea proiectului

 

Este în vigoare până la data de 20.07.2024 Acordul de parteneriat pentru promovarea dezvoltării locale încheiat între Federația Sindicatelor Libere și Independente ”PETROL – ENERGIE” și Federația Sindicatelor Gaz România pentru susținerea următoarelor Acorduri de parteneriat (PDL):

•          Acordul nr. 24909/14.12. 2022 – încheiat între UAT Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești

•          Acordul nr 24910 / 14.12.2022 - încheiat între UAT Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești

•          Acordul nr.  24911/ 14.12.2022 - încheiat între UAT Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești

 

Activități:

1. Pentru multiplicarea rezultatelor proiectului prin mecanismele create în vederea susținerii și promovării dezvoltarii la nivel local prin dialog social și civic, grupul de lucru pentru CCC-DL a continuat să se întâlnească, fiind facilitată astfel continuarea interactiunii între aceștia si autoritatea publică locală. Au avut loc două întâlniri în cele șase luni de sustenabilitate.

2. Pentru a continua să disemineze în cele șase luni de sustenabilitate  materialele  de informare si constientizare realizate în cadrul proiectului, beneficiarul a pus la dispoziția celor interesați Ghidul de bune practici, atât în format fizic (la sediul beneficiarului) cât și online, prin intermediul site-ului și al Retelei locale ”Ploieștiul meu”.

Sustenabilitatea financiară a proiectului are la bază resursele proprii ale solicitantului.

Documente:

-Acord parteneriat

-Acord parteneriat promovare si dezvoltare locala

-Acord parteneriat promovare si dezvoltare locala 1

-MINUTĂ Întâlnirea de lucru nr. 5 din 26.10.2023

-MINUTĂ Întâlnirea de lucru nr. 6, 12 ianuarie 2024

-Regulament Consiliul Consultativ Cetățenesc

bottom of page