top of page

Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local (cod SIPOCA/MySMIS2014+ 998/151508)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Beneficiar: Federația Sindicatelor Libere și Independente ”Petrol-Energie”

Logo FSLI FInal_RGB_T2-01.png

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 392.675,70 lei, din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă; valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin FSE este de 327.098,89 lei.

Perioada de implementare: 1 august 2022 – 31 iulie 2023 (12 luni)

DESCRIERE PROIECT

Proiectul răspunde nevoii sociale identificate la nivelul municipiului Ploiești de a consolida capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali din zonă de implicare în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Sintetizând, problemele identificate în baza cercetării preliminare sunt următoarele:

 • lipsa unor instrumente și mecanisme care să permită implicarea organizațiilor din societatea civilă în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

 • lipsa unor mecanisme care să permită monitorizarea gradului de răspuns al proiectelor de dezvoltare locală la nevoile cetățenilor;

 • lipsa unui cadru procedural care să permită funcționarea mecanismelor de dialog social și civic;

 • lipsa unor acorduri de parteneriat și colaborare între organizațiile societății civile și autoritatea locală;

 • lipsa unor informații, cunoștinte și abilități de implicare în formularea și promovarea dezvoltării locale.

 

OBIECTIVUL GENERAL ȘI OBIECTIVE SPECIFICE

Consolidarea capacității F.S.L.I. ”Petrol - Energie” de implicare în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin extinderea ariei de intervenție, îmbunătățirea culturii dialogului social și a cunoștintelor grupului - țintă, alinierea la principiile europene, promovarea cetățeniei active, utilizarea eficientă a instrumentelor și mecanismelor de instruire/consultare/diseminare.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 - Identificarea, filtrarea și stabilirea măsurilor necesare care vor fi concretizate într-un Ghid de Bune Practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind implicarea acestora în formularea și promovarea de politici publice și  a dezvoltării locale durabile.

OS2 - Instruirea și formarea adecvată a personalului țintă (angajat, voluntar sau membru) din ONG-uri, parteneri sociali și din cadrul autorităților locale pentru dezvoltarea capacității organizaționale pentru implicare în dezvoltarea locală și perfecționarea abilităților și competențelor persoanelor din grupul țintă de a identifica, formula și expune problemele de interes public local.

OS3 - Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local prin dialog social și civic: un cadru general de funcționare a unui Consiliu Consultativ Cetățenesc de Dezvoltare Locală (CCC-DL), o rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alti actori ai societății civile și încheierea unor acorduri de tip PDL.

GRUPUL TINTĂ

100 de persoane direct sprijinite în cadrul proiectului, aparținând următoarelor categorii: reprezentanți (angajat, voluntar sau membru) ai ONG-urilor din zona orașului Ploiești, și/sau reprezentanți ai partenerilor sociali (angajat, voluntar sau membru), și/sau personal din instituția Primăriei, a altor autorități și instituții publice locale, și/sau cetățeni și/ sau aleși locali. Cele 100 persoane care vor beneficia în mod direct de activitățile de instruire și formare din cadrul proiectului vor proveni din municipiul Ploiești și/ sau împrejurimi.

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Activitatea 1 / Subactivitatea 1.1: ”Proceduri, instrumente și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării durabile la nivelul municipiului Ploiești și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice”

În cadrul acestei activități:

a. Se va dezvolta un Studiu privind posibilitățile de susținere și promovare a dezvoltării durabile la nivelul municipiului Ploiești, precum și modalitățile de implicare și interacțiune a actorilor societății civile cu autoritatea publică. Pentru colectarea datelor care vor sta la baza realizării acestui studiu vor fi utilizate următoarele instrumente: un sondaj de opinie, interviuri de tip focus-grup, sesiuni de consultare publică și o testare în condiții controlate a eficienței unei campanii de informare în scopul cresterii capacitații ONG-urilor și partenerilor sociali de a implica comunitatea în rezolvarea unei probleme de dezvoltare locală.

b. Elaborarea unui Ghid de bune practici pentru ONG-uri și partenerii sociali privind implicarea acestora în formularea și promovarea de politici publice și promovarea dezvoltării locale durabile. Ghidul va fi diseminat atât catre partenerii sociali și ONG-urile active din municipiul Ploiești, cât și către autoritățile publice locale. Conform proiectului, rezultatul final al acestei activități este Ghidul de Bune Practici, care va fi elaborat în format A5, va avea 50 de pagini și va fi distribuit în 300 de exemplare.

 

A2 Subactivitatea 2.1: “Program de instruire și formare a persoanelor din GT pentru dezvoltarea capacitatii de implicare în dezvoltarea locală”

Programul de instruire și formare va cuprinde patru tipuri de cursuri, workshop-uri și seminarii, după cum urmează:

 • Curs 1: “Legislație națională și internatională privind transparența decizională, consultarea publică, dialog social și drepturile omului” (2 serii);

 • Curs 2: “Tehnici de relaționare. Specificul comunicării în grupuri mari și mici” (1 serie);

 • Curs 3: “Planificare strategică pentru dezvoltare locală sustenabilă” (2 serii);

 • Curs 4: “Responsabilitate socială și civică” (1 serie)

 • 2 workshopuri cu tema”Tehnici de argumentare și dezbatere”

 • 3 seminarii cu tema “Facilități de relaționare cu cetățenii, oferite de mediul online”.

A3 - Subactivitatea 3.1: ”Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul municipiului Ploiești prin dialog social și civic” își propune: să creeze un cadru general de funcționare și promovare a constituirii unui Consiliu Consultativ Cetățenesc pentru Dezvoltare Locală (CCC-DL); să faciliteze inițierea și semnarea unor acorduri de parteneriat între ONG-uri/parteneri sociali și autoritatea locală; să realizeze o Rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri și alti actori ai societății civile care să se constituie ca mecanisme de implicare directă a membrilor ei în formularea și promovarea de politici publice de dezvoltare locală.

A4 Subactivitatea 4.1 – Managementul proiectului

A5 - Subactivitatea 5.1: Activități de informare și comunicare cuprinde activitățile proiectate pentru a face cunoscute programul, linia și sursa de finanțare, scopul, obiectivele, rezultatele și, respectiv, beneficiile proiectului depus. În conformitate cu Ghidul solicitantului, capitolul 3.2.4, măsurile de informare și comunicare vor fi următoarele:

 1. Construirea unei secțiuni destinată proiectului, pe site-ul F.S.L.I. “Petrol-Energie”;

 2. Comunicate de presă: minim două, la începutul și la finalizarea proiectului;

 3. Conferința de deschidere și cea de închidere a proiectului;

 4. Afișe expuse la sediul beneficiarului și al Primăriei Municipiului Ploiești;

 5. Roll-up-uri care vor fi expuse în spațiile de desfășurare a activităților din proiect.

 6. Crearea unor pagini de informare destinate exclusiv proiectului pe două rețele de socializare – Facebook și Instagram

Toate activitățile proiectului se vor derula cu respectarea principiului egalității de sanse, a principiului nediscriminării, a respectării egalității de gen, a principiului dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni ale sale – ecologică, economică și socială.

 

REZULTATELE PROIECTULUI

În urma implementării proiectului:

•        minim 100 de persoane, selectate atât din cadrul ONG-urilor şi a partenerilor sociali, cât și din rândul personalului Primăriei Ploiești și a altor instituții și autorități publice vor participa la programul de formare prin cursuri, seminarii şi workshopuri, în vederea dobândirii unor cunoştinţe şi abilităţi noi care să le faciliteze implicarea în activități de consultare și dialog social și civic, în scopul dezvoltării la nivel local;

•        va fi elaborat un Ghid de bune practici privind participarea ONG-urilor și a  partenerilor sociali la formularea şi promovarea proiectelor de dezvoltare locală în municipiul Ploiești;

•        vor deveni operaționale mai multe mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local a dialogului social și civic, respectiv: un cadru general de funcționare a unui Consiliu Consultativ Cetățenesc de Dezvoltare Locală (CCC-DL); o Rețea locală de parteneri sociali, ONG-uri, cetățeni și alți actori ai societății civile din municipiul Ploiești, care să se implice în formularea și promovarea unor politici publice; cel puțin cinci parteneriate între ONG-uri, respectiv parteneri sociali și autorități locale din municipiul Ploiești, în vederea susținerii și promovării proiectelor de dezvoltare la nivel local.

bottom of page