top of page

Anunt de participare achizitie consumabile


În baza Instrucţiunilor adoptate de Autoritatea de Management al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013,

Cu respectarea dispoziţiilor legale naţionale şi comunitare privind  achiziţiile publice,

Subscrisa Sindicatul Naţional „PETROM –ENERGIE”, lansează următorulANUNT DE PARTICIPARE

pentru  proiectul

“Program naţional integrat de facilitare a accesului pe piaţa munciiID 59593


Privind: solicitarea de oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de materiale consumabile.

1. Date privind achizitorul: Sindicatul National “PETROM-ENERGIE”, cu sediul în Ploieşti ,Bdul Republicii nr.7 , et.7, judeţul Prahova, inregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Ploieşti la poziţia nr.227/04.05.1990, cod de identificare fiscală 4211752

2. Natura contractului: achizitie materiale consumabile pentru anul 2 de implementare a Proiectului POSDRU ID 59593 conform specificaţiilor tehnice din documentatia de atribuire.

3. Date privind procedura de atribuire: Procedura de prospectare a pieţei - studiu de piaţă conform Instrucţiunii 26 a AMPOSDRU

4. Specificaţiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziţionate:5. Oferte parţiale şi oferte alternative: nu sunt acceptate oferte parţiale şi/sau oferte alternative.

6. Obţinerea documentaţiei de atribuire: în urma solicitării scrise prin e-mail la adresa office@fslipetrom.ro sau la fax 0244 592 301.

7. Costul şi condiţiile de plată pentru documentaţia de atribuire: nu este cazul.

8. Date privind ofertele:

a)   Termenul-limită de primire a ofertelor: 22.05.2012, ora 14.00

b)   Adresa la care se transmit ofertele: la sediul achizitorului  din Ploieşti, B-dul Republicii nr. 7, et.7, Prahova

c)    Limba în care trebuie redactate ofertele: română.

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 22.05.2012, ora 15.30, la sediul achizitorului  din Ploieşti, Bdul Republicii nr.7 , et.7 , Prahova , România .

10. Finanţarea achiziţiei: prin intermediul Contractului de finanţare E 8259 din 28.10.2010, având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului „Program naţional integrat de facilitare a accesului pe piaţa muncii” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.1.

11. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care atrag după sine excluderea acestora din urmă: ofertantul se află în oricare dintre situaţiile prevăzute de art. 180 sau 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte situatii definite in documentatia de atribuire.

12. Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire.

13. Bugetul maxim alocat : 220 000 lei, cu TVA inclus.

14. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai mic.

15. Alte informaţii: se va încheia un contract care va cuprinde minimal clauzele specificate în modelul ataşat documentaţiei de atribuire.

Комментарии


bottom of page