top of page

Anunț participare achiziție echipamente IT


În baza Instrucţiunilor adoptate de Autoritatea de Management al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013,

Cu respectarea dispoziţiilor legale naţionale şi comunitare privind  achiziţiile publice,

Subscrisa Sindicatul Naţional „PETROM –ENERGIE”, lansează următorul

ANUNT DE PARTICIPARE

pentru  proiectul

“Program naţional integrat de facilitare a accesului pe piaţa munciiID 59593


Privind: solicitarea de oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de echipamente de tip informational

1. Date privind achizitorul: Sindicatul National “PETROM-ENERGIE”, cu sediul în Ploieşti,Piaţa Eroilor 1A,et.7,judeţul Prahova, inregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Ploieşti la poziţia nr.227/04.05.1990,cod de identificare fiscală 4211752, reprezentată de domnul Liviu LUCA– Preşedinte

2. Natura contractului: servicii de promovare pentru un proiect POSDRU conform specificaţiilor tehnice din documentatia de atribuire.

3. Date privind procedura de atribuire: Procedura de prospectare a pieţei - studiu de piaţă conform Instrucţiunii 26 a AMPOSDRU

4. Specificaţiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziţionate:

Descrierea produsului/serviciului/lucrarii
Computere portabile
Computere de birouImprimante laser multifuncţionale A4
VideoproiectoareCamere video


Full HD

Rezolutie senzor min 3.2MP

Tipul memoriei: HDD(min 100GB)SDHC,SDXC,SD.

Mod de inregistrare HA (17Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / HE (5Mbps / VBR) , (1920 x 1080).

Format inregistrare video: MPEG-4 AVC/H.264

Zoom optic minim: 25x

Zoom digital minim: 60x/1500x

Sistem audio Dolby Digital, microfon.

Conectivitate: USB, AV-out.

Focalizare auto/manuala.

Greutate max 330g.

Capacitate baterie minim 1760 mAh/Lithium-Ion.

La livrare, toate produsele vor fi însoţite de certificate de conformitate, potrivit prevederilor Legii nr. 608/2001.

5. Oferte parţiale şi oferte alternative: nu sunt acceptate oferte parţiale şi/sau oferte alternative.

6. Obţinerea documentaţiei de atribuire: în urma solicitării scrise prin e-mail la adresa office@fslipetrom.ro sau la fax 0244 592 301.

7. Costul şi condiţiile de plată pentru documentaţia de atribuire: nu este cazul.

8. Date privind ofertele:

a)   Termenul-limită de primire a ofertelor: 08.04.2011, ora 14.00.

b)   Adresa la care se transmit ofertele: la sediul achizitorului  din Ploiesti,Piata Eroilor nr.1A,et.7,Prahova

c)    Limba în care trebuie redactate ofertele: română.

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 08.04.2011, ora 16.00, la sediul achizitorului  din Ploiesti,Piata Eroilor,nr.1A,et.7, Prahova,România.

10. Finanţarea achiziţiei: prin intermediul Contractului de finanţare E 8259 din 28.10.2010, având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului „Program naţional integrat de facilitare a accesului pe piaţa muncii” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.1.

11. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care atrag după sine excluderea acestora din urmă: ofertantul se află în oricare dintre situaţiile prevăzute de art. 180 sau 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte situatii definite in documentatia de atribuire.

12. Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire.

13. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai mic.

14. Alte informaţii: se va încheia un contract care va cuprinde minimal clauzele specificate în modelul ataşat documentaţiei de atribuire.

תגובות


bottom of page