top of page

ANUNȚ ACHIZIȚII-REALIZARE ȘI ADMINISTRARE PAGINĂ WEB


Investeste în oameni !

În baza Instrucţiunilor adoptate de Autoritatea de Management al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013,

Cu respectarea dispoziţiilor legale naţionale şi comunitare privind  achiziţiile publice,

Subscrisa Sindicatul Naţional „PETROM –ENERGIE”, lansează următorul

ANUNT DE PARTICIPARE

pentru  proiectul

“Program naţional integrat de facilitare a accesului pe piaţa munciiID 59593


Privind: solicitarea de oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia: realizare şi administrare pagina web

1. Date privind achizitorul: Sindicatul Naţional “PETROM-ENERGIE”, cu sediul în Ploieşti,Piaţa Eroilor 1A,et.7,judeţul Prahova, inregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Ploieşti la poziţia nr.227/04.05.1990,cod de identificare fiscală 4211752, reprezentată de domnul Liviu LUCA– Preşedinte

2. Natura contractului: servicii de promovare pentru un proiect POSDRU conform specificaţiilor tehnice din documentatia de atribuire.

3. Date privind procedura de atribuire: Procedura de prospectare a pieţei - studiu de piaţă conform Instrucţiunii 26 a AMPOSDRU

4. Specificaţiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziţionate:-Solutie pentru gazduire portal


Realizarea website-ului de tip portal va include următoarele componente specifice:

1.1. - Constructor dinamic de forumuri

1.2. - Galerii de imagini şi multimedia

1.3. - Calendar şi posibilitatea de afişare a evenimentelor organizaţiei

1.4. - Software specific blogurilor

1.5. - Servicii directoare

1.6. - Ştiri prin email

1.7. - Instrumente de colectare şi raportare a diferitelor date

1.8. - Servicii de înscriere

1.9. - Serviciu de schimb de banner

1.10. - Permiterea preluării de conţinut extern

1.11. - Posibilitatea de afişare a ştirilor atât în format flash cât şi în meniu şi prima pagina a portalului. De asemenea, ştirile au posibilitate de a fi împartite în categorii

1.12. - Permiterea căutării de cuvinte cheie în conţinut

1.13. - Obţinerea de feed-back şi chestionarea utilizatorilor prin diverse sondaje

1.14. - Componentă de optimizare pentru motoarele de căutare

1.15. - Posibilitatea integrării cu cel puţin o reţea socială virtuală

1.16. - Instalarea automată a modulelor adiţionale

1.17. - Administrarea conţinutului direct din navigatorul web

1.18. - Posibilitatea utilizatorilor de a încărca documente şi partajarea acestora unui grup definit şi/sau public

1.19. - Administratorii portalului să poată fi clasificaţi după anumite privilegii

1.20. - Posibilitatea de traducere a conţinutului şi editarea acestuia cu un editor de tip WYSWYG

1.21. - Posibilitatea editării şabloanelor de design direct din navigatorul web

- Estimăm un număr de cel puţin 150 de utilizatori activi ai portalului, 300 de articole împărţite în 6 secţiuni distincte şi divizate în 18 categorii, 60 de imagini, 10 clipuri video încărcate în portal şi 50 de fişiere descărcabile doar cu acordul celui care le-a încărcat.


5. Oferte parţiale şi oferte alternative: nu sunt acceptate oferte parţiale şi/sau oferte alternative.

6. Obţinerea documentaţiei de atribuire: în urma solicitării scrise prin e-mail la adresa office@fslipetrom.ro sau la fax 0244 592 301.

7. Costul şi condiţiile de plată pentru documentaţia de atribuire: nu este cazul.

8. Date privind ofertele:

a)   Termenul-limită de primire a ofertelor: 17.03.2011, ora 14.00

b)   Adresa la care se transmit ofertele: la sediul achizitorului  din Ploieşti,Piaţa Eroilor nr.1A,et.7,Prahova

c)    Limba în care trebuie redactate ofertele: română.

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 17.03.2011, ora 15.00, la sediul achizitorului  din Ploieşti,Piaţa Eroilor nr.1A,et.7,Prahova,România

10. Finanţarea achiziţiei: prin intermediul Contractului de finanţare E 8259 din 28.10.2010, având ca obiect cofinanţarea activităţilor proiectului „Program naţional integrat de facilitare a accesului pe piaţa muncii” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.1.

11. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care atrag după sine excluderea acestora din urmă: ofertantul se află în oricare dintre situaţiile prevăzute de art. 180 sau 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte situatii definite in documentatia de atribuire.
12. Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire.

13. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai mic.

14. Alte informaţii: se va încheia un contract care va cuprinde minimal clauzele specificate în modelul ataşat documentaţiei de atribuire.

Comments


bottom of page